Un pla de treball individualitzat

On es coordina centre, família, tutor de l’alumne i alumne.

La nostra metodologia es basa en el seguiment de l’alumne en cooperació amb les famílies i les escoles. En aquesta línia, quan l’alumne es matricula concertem dues reunions per definir un pla de treball individualitzat i per coordinar centre, família i tutor de l’alumne.

A partir d’aquest moment el professor responsable vetllarà pel compliment del pla de treball establert, incloent-hi un control exhaustiu de l’agenda: deures diaris, presentació de treballs, planificació dels exàmens…

Trimestralment els pares rebran un informe per part del centre, on s’avaluarà el treball de l’alumne i s’explicaran els objectius assolits. Si la direcció ho creu convenient o si els pares ho desitgen, es farà una reunió per comentar els resultats obtinguts.